Opis posiedzeń - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Opis posiedzeń

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym w dniach 16-19 lutego 2021r.
 
Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rad rynku pracy
z dnia 14 maja 2014r, ( Dz. U. z 2014r., poz. 630 ), w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 od dnia 16 marca br, do odwołania, w dniu 15 lutego 2021r.,
za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłano członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy prośbę
o wydanie opinii w trybie obiegowym wraz z dokumentacją niezbędną do jej wydania.
 
Program uzyskania opinii członków PRRP w trybie obiegowym:

 1. Program uzyskania opinii członków PRRP w trybie obiegowym:
 2. Przyjęcie programu obrad.
 3. Wnioski z opinii uzyskanych w trybie obiegowym w dniach 16-22.12.2020r.
 4. Zbiorczy wykaz pracodawców i osób, z którymi w 2020r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Uchwała nr  57/I/2021, dotycząca oceny racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2020r., na aktywizację osób bezrobotnych  i innych uprawnionych osób oraz działań podejmowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r.
 6. Uchwała nr 58/I/2021, dotycząca oceny racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2020r. na inne fakultatywne zadania
 7. Uchwała nr 59/I/2021, dotycząca wydania opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, oraz działań podejmowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2021r.
 8. Uchwała nr 60/I/2021, dotycząca wydania opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2021r.
 9. Uchwała nr 61/I/2021, dotycząca wydania opinii w sprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych i przygotowania zawodowego dorosłych w 2021r.
 10. Uchwała nr 62/I/2021, dotycząca wydania opinii nt. dokonania zmiany w zasadach aktywizacji zawodowej w 2021r.
 11. Uchwała nr 63/I/2021, dotycząca wydania opinii nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.

 
WNIOSKI Z UZYSKANIA OPINII W TRYBIE OBIEGOWYM
PRRP w trybie obiegowym wydała pozytywne opinie w następujących uchwałach;
Uchwała PRRP nr 57/I/2021, z dnia 19 lutego 2021r., dotycząca oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r. na realizację zadań związanych
z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz działań podejmowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Uchwała PRRP nr 58/I/2021, z dnia 19 lutego 2021r., dotycząca oceny racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2020r. na inne fakultatywne zadania.
Uchwała PRRP nr 59/I/2021, z dnia 19 lutego 2021r., dotycząca wydania opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, oraz działań podejmowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2021r.
Uchwała PRRP nr 60/I/2021, z dnia 19 lutego 2021r., dotycząca wydania opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2021r.
Uchwała PRRP nr 61/I/2021, z dnia 19 lutego 2021r., dotycząca wydania opinii wsprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych i przygotowania zawodowego dorosłych w 2021r.
Uchwała PRRP nr 62/I/2021, z dnia 19 lutego 2021r.,  dotycząca wydania opinii nt. dokonania zmiany w zasadach aktywizacji zawodowej w 2021r.
Uchwała PRRP nr 63/I/2021, z dnia 19 lutego 2021r.,  dotycząca wydania opinii  nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia  (…)

 

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym w dniach 16-22 grudnia 2020r.
 
Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rad rynku pracy
z dnia 14 maja 2014r, ( Dz. U. z 2014r., poz. 630 ), w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 od dnia 16 marca br, do odwołania, w dniu 16 grudnia 2020r.,
za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłano członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy prośbę
o wydanie opinii w trybie obiegowym wraz z dokumentacją niezbędną do jej wydania.
 
Program uzyskania opinii członków PRRP w trybie obiegowym:

 

 1. Przyjęcie programu uzyskania opinii członków PRRP w trybie obiegowym.
 2. Wnioski z opinii uzyskanych w trybie obiegowym w dniach 13-20.08.2020r., przyjęcie protokołu
  z uzyskania opinii PRRP w trybie obiegowym.
 3. Wydanie opinii w sprawie aktualizacji planu rozdysponowania środków FP na aktywizację bezrobotnych i innych uprawnionych  osób w 2020r., oraz działań podejmowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 4. Wydania opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2020r.
 5. Wydanie opinii w sprawie Zasady aktywizacji zawodowej uprawnionych osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy w 2021r.
 6. Wydania opinii nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.
 7. Wydania opinii nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.

 
WNIOSKI Z UZYSKANIA OPINII W TRYBIE OBIEGOWYM
PRRP w trybie obiegowym wydała pozytywne opinie w następujących uchwałach;
Uchwała PRRP nr 52/I/2020 z 22 grudnia 2020r.,w sprawie zaopiniowania planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych
z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w 2020r., oraz działań podejmowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Uchwała PRRP nr 53/I/2020 z dnia 22 grudnia 2020r., dotycząca wydania opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań
w 2020r
Uchwała PRRP nr 54/I/2020 z dnia 22 grudnia 2020r., dotycząca zasad aktywizacji zawodowej uprawnionych osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy w 2021r.
Uchwała PRRP nr 55/I/2020 z dnia 22 grudnia 2020r., dotycząca wydania opinii nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia (…)
Uchwała PRRP nr 56/I/2020 z dnia 22 grudnia 2020r, dotycząca wydania opinii nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia (…).
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym w terminie 13-20 sierpnia 2020r.
 
Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rady rynku pracy z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 630), w związku z ogłoszeniem stanu  zagrożenia epidemicznego  SARS-CoV-2 od dnia  16 marca 2020r. do odwołania, w dniu 13.08.2020r. została wysłana drogą elektroniczną, na adresy mailowe członków Rady, prośba o wydanie opinii w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 
Program uzyskania opinii członków rady w trybie obiegowym:
 

 1. Przyjęcie programu uzyskania opinii członków rady w trybie obiegowym.
 2. Wnioski z uzyskania opinii PRRP w trybie obiegowym, przyjęcie protokołu z dnia 7 kwietnia 2020r.
 3. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2020r.
 4. Wydanie opinii  nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia  tj., kosztów szkolenia pn. „ Kierowca wózka jezdniowego z mechanicznym  napędem podnoszenia wraz z umiejętnością wymiany butli gazowych", obejmujących: koszt należny jednostce szkoleniowej ( 494,00), koszt badań lekarskich ( 336,50zł), koszt wypłaconego stypendium za okres szkolenia ( 379,00zł.) poniesionych w łącznej wysokości 1 209,50zł.
 5. Wolne wnioski

 
Wnioski z uzyskania opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym
Powiatowa Rada Rynku Pracy zaopiniowała następujące Uchwały;
 
- Uchwała nr 50/I/2020 w  sprawie zaopiniowania planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych w 2020r. uzyskała pozytywną opinię;
- Uchwała nr 51/I/2020 w sprawie wydania opinii  nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia tj., kosztów szkolenia pn. „ Kierowca wózka jezdniowego z mechanicznym  napędem podnoszenia wraz z umiejętnością wymiany butli gazowych", obejmujących: koszt należny jednostce szkoleniowej ( 494,00), koszt badań lekarskich ( 336,50zł), koszt wypłaconego stypendium za okres szkolenia ( 379,00zł.) poniesionych w łącznej wysokości 1 209,50zł. uzyskała pozytywną opinię.Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym w terminie 6-7 kwietnia 2020r.
 
Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rady rynku pracy z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 630), w związku z ogłoszeniem stanu  zagrożenia epidemicznego  SARS-CoV-2 od dnia  16 marca 2020r. do odwołania, w dniu 6.04.2020r. została wysłana drogą elektroniczną, na adresy mailowe członków Rady, prośba o wydanie opinii w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Program uzyskania opinii członków rady w trybie obiegowym:
 

 1. Przyjęcie programu uzyskania opinii członków rady w trybie obiegowym.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 31 marca 2020r., przyjęcie protokołu.
 3. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2020r.
 4. Wolne wnioski

 
Wnioski z uzyskania opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym
Powiatowa Rada Rynku Pracy zaopiniowała następujące Uchwały;
 
- Uchwała nr 49/I/2020 w  sprawie zaopiniowania planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych w 2020r. uzyskała pozytywną opinię;Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym w terminie 24-30 marca 2020r.
 
Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rad y rynku pracy z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 630), w związku z ogłoszeniem stanu  zagrożenia epidemicznego  SARS-CoV-2 od dnia  16 marca 2020r. do odwołania, w dniu 24.03.2020r. została wysłana drogą elektroniczną, na adresy mailowe członków Rady, prośba o wydanie opinii w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Program uzyskania opinii członków rady w trybie obiegowym:
 

 1. Przyjęcie programu uzyskania opinii członków rady w trybie obiegowym.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 18 grudnia 2019r., przyjęcie protokołu.
 3. Przedstawienie zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi w 2019r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Wydanie opinii w sprawie uruchomienia z dniem 1.09.2020r. nowego kierunku kształcenia
  w zawodzie Technik Handlowiec w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
  w Sułkowicach.
 5. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2019r. na aktywizację osób bezrobotnych. 
 6. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2019r. na inne fakultatywne zadania.
 7. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2020r.
 8. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych
  na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2020r.
 9. Wydanie opinii w sprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych
  i przygotowania zawodowego dorosłych w 2020r.
 10. Wolne wnioski

 
Wnioski z uzyskania opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym
Powiatowa Rada Rynku Pracy zaopiniowała następujące Uchwały;
 
- Uchwała nr 42/I/2020 w zakresie kształcenia zawodowego w zawodzie technik handlowiec uzyskała pozytywną opinię;
- Uchwała nr 43/I/2020 w sprawie w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019r. na aktywizację bezrobotnych i innych uprawnionych osób uzyskała pozytywną opinię;
- Uchwała nr 44/I/2020 w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w okresie 01.01.2019- 31.12.2019r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań uzyskała pozytywną opinię;
- Uchwała nr 45/I/2020 w  sprawie zaopiniowania planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych w 2020r. uzyskała pozytywną opinię;
- Uchwała nr 46/I/2020 w sprawie zaopiniowania planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2020 roku uzyskała pozytywną opinię;
- Uchwała nr 47/I/2020 w sprawie zaopiniowania kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych i przygotowania zawodowego dorosłych inicjowanych i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2020r., dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób uzyskała pozytywną opinię;
- Uchwała nr 48/I/2020 w sprawie wydania opinii  nt. umorzenia nienależnie pobranego świadczenia przez Pana Jana Kańskiego tj. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
w wysokości 18 737,70 zł  uzyskała negatywną opinię;
- wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach w sprawie sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracowników uzyskał pozytywną opinię członków Rady;
- wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicachw sprawie sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracownikówuzyskał pozytywną opinię członków Rady;
- wniosek złożony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznąw sprawie sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracownikówuzyskał pozytywną opinię członków Rady.Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 18 grudnia 2019r.
 
Program posiedzenia:

 1. Przyjęcie programu obrad.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 26 września 2019r.
 3. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2019r.;
 4. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019r.;
 5. Zasady aktywizacji zawodowej uprawnionych osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
  w ramach programów rynku pracy w 2020r.
 6. Wolne wnioski.
 
 
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Pan Dariusz Pierzak. Na wstępnie odczytał program oraz zarządził głosowanie. Program posiedzenia został przyjęty.  Następnie Pan Dariusz Pierzak odczytał wnioski
z poprzedniego posiedzenia PRRP z dnia 26 września 2019r. i zarządził głosowane nad przejęciem protokołu. Protokół jednogłośnie został przyjęty.
 
Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała następujące uchwały:
 • Uchwałę nr  39/I/2019, w której pozytywnie opiniuje przedstawiony i zaproponowany plan rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych w 2019r.
 • Uchwałę nr 40/I/2019, w której pozytywnie opiniuje przedstawiony i zaproponowany plan rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań związanych z realizacją zadań ustawowych w 2019r.
 • Uchwałę nr 41/I/2019,  w której pozytywnie opiniuje zasady aktywizacji uprawnionych osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających  w zatrudnieniu
  w ramach programów rynku pracy realizowanych w 2020r.Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 26 września 2019r.
 
Program posiedzenia:

 1. Przyjęcie programu obrad.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 25 kwietnia 2019r.
 3. Wydanie opinii w sprawie aktualizacji planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych
  w 2019r.
 4. Informacja nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na dzień 31.08.2019r.
 5. Wolne wnioski.
 
 
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Pan Dariusz Pierzak. Na wstępnie odczytał program oraz zarządził głosowanie. Program posiedzenia został przyjęty.  Następnie Pan Dariusz Pierzak odczytał wnioski
z poprzedniego posiedzenia PRRP z dnia 25 kwietnia 2019r. i przystąpił do głosowania nad przejęciem protokołu. Protokół jednogłośnie został przyjęty.
 
Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała następujące uchwały:
 
 • Uchwałę nr  37/ I / 2019 w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2019r.
 • Uchwałę nr  38/ I / 2019 w sprawie zaopiniowania zmian do zasad aktywizacji zawodowej uprawnionych osób; bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy realizowanych w 2019 r.
 Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 25 kwietnia 2019r.
 
Program posiedzenia:
 

 1. Przyjęcie programu obrad.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 11 marca 2019r.
 3. Wydanie opinii w sprawie uruchomienia z dniem 1.09.2019r. w Z.S. T.E. im. M Reja w Myślenicach kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.
 4. Wolne wnioski.
 
 
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Pan Dariusz Pierzak. Na wstępnie odczytał program oraz zarządził głosowanie. Program posiedzenia został przyjęty.  Następnie Pan Dariusz Pierzak odczytał wnioski
z poprzedniego posiedzenia PRRP z dnia 11 marca 2019r. i przystąpił do głosowania nad przejęciem protokołu. Protokół jednogłośnie został przyjęty.

Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała:
 • Uchwałę nr  36/ I / 2019 w sprawie wydania opinii w zakresie kształcenia zawodowego
   w zawodzie technik rachunkowości w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
 Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 11 marca 2019r.
Program posiedzenia:
 

 1. Przyjęcie programu obrad.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 18 grudnia 2018r.
 3. Przedstawienie zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi w 2018r. zawarto umowy
  na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy.
 4. Wydanie opinii w sprawie uruchomienia z dniem 1.09.2019r. w Z.S. im. A. Średniawskiego kształcenia w zawodzie technik reklamy.
 5. Wydanie opinii w sprawie uruchomienia z dniem 1.09.2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.
 6. Wydanie opinii w sprawie uruchomienia z dniem 1.09.2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki.
 7. Wydanie opinii w sprawie uruchomienia z dniem 1.09.2019r. w Zespole Szkół  ogólnokształcących
  i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu kształcenia w zawodzie technik usług kelnerskich.
 8. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2018r. na aktywizację osób bezrobotnych. 
 9. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2018r. na inne fakultatywne zadania.
 10. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, w 2019r.
 11. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych
  na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019r.
 12. Wydanie opinii w sprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych
  i przygotowania zawodowego dorosłych w 2019r.
 13. Wolne wnioski.
 
 
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Pan Dariusz Pierzak. Na wstępnie odczytał program oraz zarządził głosowanie. Program posiedzenia został przyjęty.  Następnie Pan Dariusz Pierzak odczytał wnioski
z poprzedniego posiedzenia PRRP z dnia 18 grudnia 2018r. i przystąpił do głosowania nad przejęciem protokołu. Protokół jednogłośnie został przyjęty. Członkom Rady został przedstawiony zbiorczy wykaz pracodawców i osób, z którymi w 2018r. Radni nie zgłosili żadnych uwag do niniejszego wykazu.
 
Na posiedzeniu Rada podjęła następujące uchwały:
 
 • Uchwałę nr  26/ I / 2019 w sprawie wydania opinii w zakresie kształcenia zawodowego
   w zawodzie technik reklamy w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
 • Uchwałę nr  27/ I / 2019 w sprawie wydania opinii w zakresie kształcenia zawodowego w zawodzie technik usług kosmetycznych  ( cyfrowy kod zawodu; 514 207) w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
 • Uchwałę nr  28/ I / 2019 w sprawie wydania opinii w zakresie kształcenia zawodowego
  w zawodzie technik organizacji turystyki   ( cyfrowy kod zawodu; 422 104) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
 • Uchwałę nr  29/ I / 2019 w sprawie wydania opinii w zakresie kształcenia zawodowego technik usług kelnerskich (cyfrowy kod zawodu; 513 102) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
 • Uchwałę nr  30/ I / 2019 w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018r. na aktywizację bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
 • Uchwałę nr  31/ I / 2019 w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w okresie 01.01.2018- 31.12.2018r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań.
 • Uchwałę nr  32/ I / 2019 w sprawie zaopiniowania Planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych w 2019r.
 • Uchwałę nr  33/ I / 2019 w sprawie zaopiniowania Planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019 roku.
 • Uchwałę nr  34/ I / 2019 w sprawie zaopiniowania kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych i przygotowania zawodowego dorosłych inicjowanych i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2019r., dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
 • Uchwałę nr  35/ I / 2019 w sprawie zmian do zasad aktywizacji zawodowej uprawnionych osób; bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy realizowanych w 2019r.
 Posiedzenie PRRP w dniu 18 grudnia 2018r.
Tematem posiedzenia były następujące zagadnienia:

 1. Przyjęcie programu obrad,
 2. Przyjęcie protokołu - wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 27.09.2018r.,
 3. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków  FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2018r. / Uchwała 23/I/2018/
 4. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków  FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2018r. / Uchwała 24/I/2018/
 5. Zasady aktywizacji zawodowej uprawnionych osób; bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy
  w 2019r.  / uchwała 25/I/2018/
 6. Wolne wnioski

 

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy 
Pan Dariusz Pierzak.
Na wstępnie Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 27 września  2018r.
Jednogłośnie Rada podjęła uchwałę nr 23/I/2018 
w sprawie planu rozdysponowania środków  FP przeznaczonych na realizację zadań związanych
z aktywizacją osób bezrobotnych w 2018r oraz  uchwałę nr 24/I/2018  w sprawie planu rozdysponowania środków  FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2018r.
W kolejnym punkcie posiedzenia Pani Izabela Młynarczyk przedstawiła nowe zasady aktywizacji zawodowej uprawnionych osób; bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy na rok 2019r.
Przedstawiła zmiany wynikające z nowelizacji przepisów przejściowych oraz bieżących potrzeb Urzędu zapewniających efektywne funkcjonowanie.
Po zapoznaniu się z zasadami Rada nie zgłosiła żadnych uwag i podjęła kolejną uchwałę nr 25/I/2018.
Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk podziękowała  zgromadzonym za pracę i życzyła wszystkim spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym 2019 Roku.
Życzenia spokoju i zdrowia dla członków PRRP jak i ich rodzin złożył również Pan Dariusz Pierzak

 Posiedzenie PRRP w dniu 27 września 2018r.
Tematem posiedzenia były następujące zagadnienia:

 1. Przyjęcie programu obrad.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 5 czerwca 2018r.
 3. Wydanie opinii w sprawie aktualizacji planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2018r.
 4. Informacja nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na dzień 31.08.2018r.
 5. Wolne wnioski.
 
 • Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy 
  Pan Dariusz Pierzak.
 • Na wstępnie Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia
  5 czerwca  2018r.
 • Rada podjęła Uchwałę nr 22/I/2018  w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2018r.
 • W kolejnym punkcie Pani Dyrektor Urzędu Pracy przedstawiła sytuację na Lokalnym Rynku Pracy według stanu na dzień 31.08.2018r. w porównaniu do 31.08.2017r. Poinformowała o tendencji spadkowej rok do roku liczba bezrobotnych spadła o 20,5 %.
 • Na zakończenie Pani Izabela Młynarczyk wręczyła na ręce Starosty podziękowania otrzymane od Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za osiągnięcie znakomitych wyników zatrudnieniowych, znakomite osiągnięcia w realizacji programów, efektywne pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych oraz uzyskanie niskiej stopy bezrobocia.Posiedzenie PRRP w dniu 5 czerwca 2018r.
Tematem posiedzenia były następujące zagadnienia:

 1. Przyjęcie programu obrad.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 27 luty 2018r.
 3. Zmiany do Zasad aktywizacji zawodowej w 2018r. w części dotyczącej Regulaminu
  w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne oraz pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej, a także zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.
 4. Wydanie opinii w sprawie rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2018r.
 5. Wolne wnioski.
 
 • Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy 
  Pan Dariusz Pierzak.
 • Na wstępnie Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 27 lutego  2018r.
 • Na posiedzeniu Rada podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr 20/I/2018  w sprawie zmian do zasad aktywizacji zawodowej uprawnionych osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy realizowanych w 2018 r.;
- Uchwała nr 21/I/2018 w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2018r.
 
W wolnych wnioskach Pani Dyrektor przedstawiła zmiany na Lokalnym Rynku Pracy według stanu na dzień 31.05.2018r. w porównaniu do 31.05.2017r. Poinformowała o tendencji spadkowej rok do roku liczba bezrobotnych spadła o 33,4 %.
 

Posiedzenie PRRP w dniu 27 luty 2018r.
Tematem posiedzenia były następujące zagadnienia:

 1. Przyjęcie programu obrad.
 2. Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 18 grudnia 2017r.
 3. Przedstawienie zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi w 2017r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2017r. na aktywizację osób bezrobotnych. 
 5. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2017r. na inne fakultatywne zadania.
 6. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, w 2018r.
 7. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych
  na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2018r.
 8. Wydanie opinii w sprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych
  i przygotowania zawodowego dorosłych w 2018r.
 9. Wydanie opinii do wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
 10. Wolne wnioski
 
 • Posiedzenie rozpoczęła W-ce Przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy 
  Pani Lucyna Gowin.
 • Na wstępnie Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 18 grudnia  2017r.
 • Na posiedzeniu Rada podjęła następujące uchwały:
- Uchwałę nr 8/I/2018 w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. na aktywizację osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób;
- Uchwałę nr 9/I/2018 w sprawie racjonalności gospodarki środkami Fundusz Pracy
w okresie 01.01.2017-31.12.2017r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań;
- Uchwałę nr 10/I/2018 w sprawie zaopiniowania Planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i innych uprawnionych w 2018r. ;
- Uchwałę nr 11/I/2018 w sprawie zaopiniowania Planu rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2018 roku;
- Uchwałę nr 12/I/2018 w sprawie zaopiniowania kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych i przygotowania zawodowego dorosłych inicjowanych
i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2018r., dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach otrzymał 6 wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń. Po szczegółowej analizie wnioski zostały przekazane na posiedzenie Rady z prośbą o opinię zgodnie z art. 76 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia (…). Każdy przypadek został indywidualnie rozpatrzony. Rada wzięła pod uwagę sytuację, w której świadczenia zostało nienależnie pobrane, aktualną sytuacją materialną i finansową wnioskujących oraz przesłanki ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy stanowiące podstawę umorzenia należności w całości albo
  w części. W zawiązku z powyższym Rada podjęła następujące decyzje:

- Uchwałą nr 13/I/2018 pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 692,50 zł za okres od 06.11.2017 do 30.11.2017r.
- Uchwałą nr 14/I/2018 pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia tj. kosztów szkolenia pn. „ Kierowca wózka jezdniowego
z mechanicznym  napędem podnoszenia wraz z umiejętnością wymiany butli gazowych", obejmujących: koszty należne jednostce szkoleniowej (410,00zł), koszty badań lekarskich (315,50zł), koszty dojazdu (144,00zł) oraz koszty stypendium za okres szkolenia (362,40zł), poniesionych w łącznej wysokości 1 231,90zł..
- Uchwałą nr 15/I/2018 pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia tj. kosztów szkolenia pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)", obejmujących koszty zleconych i wykonanych badań lekarskich poniesionych w wysokości 188,00zł.
- Uchwałą nr 16/I/2018 pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia tj. kosztów szkolenia pn. „ Kierowca wózka jezdniowego
z mechanicznym  napędem podnoszenia wraz z umiejętnością wymiany butli gazowych", obejmujących: koszty należne jednostce szkoleniowej ( 201,00zł), koszty badań lekarskich
( 223,00zł), poniesionych w łącznej wysokości 424,00zł.
- Uchwałą nr 17/I/2018 pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia tj. kosztów szkolenia pn. „ SZUKAM PRACY", obejmujących koszty stypendium za okres szkolenia w wysokości  296,28zł.
- Uchwałą nr 18/I/2018 negatywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia tj. stypendium z tytułu odbywania stażu za okres od dnia 10.10.2017r. do 31.10.2017r. w łącznej wysokości 628,20zł.
W wolnych wnioskach Rada rozpatrzyła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Józefa Tischnera z siedzibą w Dobczycach, ul. Szkolna 20a o wydanie opinii na temat uruchomienia z dniem 1 września 2018r., kształcenia w zawodzie DEKARZ  [ cyfrowy kod zawodu; 712 101  ] w Branżowej Szkole I Stopnia. Po szczegółowej analizie Powiatowa Rada Rynku Pracy Uchwałą nr 19/I/2018 2018 pozytywnie zaopiniowała powyższą prośbę.Posiedzenie PRRP w dniu 18 grudnia 2017r.

Tematem były następujące zagadnienia:

1.        Przyjęcie programu obrad;

2.        Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 25 września 2017r.

3.        Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2017r.;

4.        Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2017r.;

5.        Zasady aktywizacji zawodowej uprawnionych osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy w 2018r.

6.        Wolne wnioski.

 

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Pan Dariusz Pierzak.

Ø Na wstępie PRRP przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 25 września 2017r.

Ø Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w 2017r.;

Ø Rada pozytywnie zaopiniowała plan rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2017r.;

Ø Rada pozytywnie zaopiniowała zasady aktywizacji zawodowej uprawnionych osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy w 2018r. Zasady obejmują:

Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy m.in.:

- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

- Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

- Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do  
  spółdzielni socjalnej;

- Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie   
  społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

- Prace interwencyjne;

- Roboty publiczne;

- Staże;

- Prace społecznie użyteczne;

 

Działania wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych m.in.:

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
  wkładu do spółdzielni socjalnej;

- Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników
  niepełnosprawnych;

- Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi
  niepełnosprawnemu;

- Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

 

Ø W wolnych wnioskach pojawiła się sprawa nienależnie pobranego świadczenia
w postaci stypendium za staż. Po zapoznaniu się ze sprawą Rada wzięła pod uwagę sytuację, w której to świadczenie zostało nienależnie pobrane, aktualną sytuacją materialną i finansową wnioskującej oraz zapisy w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rada jednogłośnie wydała pozytywną opinie.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie PRRP w dniu 25 września 2017r.

Tematem były następujące zagadnienia:

1.    Przyjęcie programu obrad;

2.    Wnioski z posiedzenia PRRP z dnia 6 czerwca 2017r.

3.    Informacja sygnalna o sytuacji na lokalnym rynku pracy;

4.    Wydanie opinii nt. zasadności finansowania studiów podyplomowych ze środków KFS;

5.    Wolne wnioski.

 

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Pan Dariusz Pierzak.

·      Na wstępie PRRP przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 6 czerwca  2017r.

·      Aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy wraz z informacją dotyczącą wysokości środków finansowych przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy
w 2017r. zreferowała Pani Izabela Młynarczyk.

·      Kolejnym punktem posiedzenia było wydanie opinii nt. zasadności finansowania studiów podyplomowych ze środków KFS. Wniosek został złożony przez powiatową jednostkę organizacyjną. Składany wniosek ze środków rezerwy musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów ministra, a dodatkowo mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy. Wobec spełniania powyższych warunków PRRP jednogłośnie wydała pozytywną opinię do złożonego wniosku.

Na tym posiedzenie zakończono 

Posiedzenie PRRP w dniu 6 czerwca 2017r.

Tematem posiedzenia PRRP w dniu 6 czerwca 2017r. były następujące zagadnienia:

 1. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myślenicach
 2. Przyjęcie protokołu - wnioski z posiedzenia PRZ z dnia 13 lutego 2017r.
 3. Wydanie opinii w zakresie kształcenia zawodowego.
 4. Informacja sygnalna o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 5. Wydanie opinii nt. prośby o umorzenie świadczenia, pobranego nienależnie.
 6. Wolne wnioski

 

Z uwagi na fakt,  iż było to pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy Kadencji 2017-2021
na wstępie Starosta Myślenicki Józef Tomal podziękował za wyrażenie zgody i zgłoszenie chęci pracy w Jej strukturach. Następnie wraz Panią Dyrektor Młynarczyk uroczyście wręczyli powołania wszystkim przybyłym na spotkanie członkom PRRP.

Przewodniczącym PRRP w Myślenicach na kadencje 2017-2021został Pan Dariusz Pierzak.

W-ce Przewodniczącą PRRP  Kadencji 2017-2021 została Pani Lucyna Gowin.

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Dariusz Pierzak – Przewodniczący PRRP, Powiatowa Rada Rynku Pracy zapoznała się:

 • Z propozycją regulamin Pracy PRRP

W ww. sprawie Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła uchwałę nr 1/I/2017,
w której przyjęła regulamin w proponowanym brzmieniu.

 • Z propozycją uruchomienia w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach
  kształcenia w zawodzie kierowca mechanik.

W ww. sprawie Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła uchwałę nr 2/I/2017,
w której pozytywnie zaopiniowała zamiar uruchomienia z dniem 1 września 2017r. kształcenia
w zawodzie KIEROWCA MECHANIK [ kod cyfrowy zawodu 832 201]
w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach;

 

 •  Z aktualną sytuacja na lokalnym rynku pracy, sprawę omówiła Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk.

 

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi umorzenie, sprawę zreferowała Pani Renata Przała, Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach.

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 3/I/2017,
 w której pozytywnie opiniuje wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia

Na tym posiedzenie zakończono


 

Posiedzenie PRZ w dniu 13 lutego 2017r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 22 lutego 2016r. były następujące zagadnienia:

 1. Wydanie opinii do wniosków o uruchomienie nowych kierunków kształcenia w ZS im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach oraz w ZSOiZ im Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
 2. Przedstawienie zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi w 2016r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy.
 3. Ocena racjonalności gospodarowania w 2016r. środkami Funduszu Pracy  na aktywizację osób bezrobotnych 
 4. Ocena racjonalności gospodarowania w 2016r. środkami Funduszu Pracy na inne fakultatywne zadania.
 5. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP , przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych 
  w 2017r.
 6. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP, przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań  w 2017r.
 7. Wydanie opinii w sprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych
  i przygotowania zawodowego dorosłych w 2017r.
 8. Wydanie opinii do wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 • Z propozycją uruchomienia w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach kształcenia w zawodzie piekarz.

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 43/2017,
w której pozytywnie zaopiniowała zamiar uruchomienia z dniem 1 września 2017r.
kształcenia w zawodzie piekarz [ kod cyfrowy zawodu 751 204]
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół im ks. J. Tischnera w Dobczycach

 • Z propozycją uruchomienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu kształcenia w zawodach; kelner, technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych

 

W ww. sprawach Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwały:

nr 44/2017, w której pozytywnie opiniuje zamiar uruchomienia z dniem 1 września 2017r.
kształcenia w zawodzie kelner [ kod cyfrowy zawodu 513 101]
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu;

 

nr 45/2017, w której pozytywnie opiniuje zamiar uruchomienia z dniem 1 września 2017r.
kształcenia w zawodzie technik ekonomista [ kod cyfrowy zawodu 531-403 ]
 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu;

 

nr 46/2017, w której pozytywnie opiniuje zamiar uruchomienia z dniem 1 września 2017r.
kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych[ kod cyfrowy zawodu 511 911]
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu;

 

 

 • Z wykazem pracodawców z którymi w 2016r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Z dokumentami na temat racjonalności wydatkowania środków finansowych funduszu Pracy
  na aktywizacje bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz na finansowanie zadań fakultatywnych, sprawę zreferowała Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk

W ww. sprawach Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwały:

nr 47/2017,  w której pozytywnie Ocenia racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy
na aktywizację osób bezrobotnych w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

nr 48/2017, w której pozytywnie ocenia racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 • Z  planem rozdysponowania środków, FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, w 2017r. oraz  planem rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w 2017r. Sprawę zreferowała Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk

W ww. sprawach Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwały:

49/2017, w której pozytywnie opiniuje przedstawiony i zaproponowany plan rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją bezrobotnych
i innych uprawnionych osób w 2017r.

nr 50/2017, w której pozytywnie opiniuje przedstawiony i zaproponowany plan rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2017r.

 • Z propozycją szkoleń planowanych do realizacji w 2017r. Sprawę zreferowała Z-ca Dyrektora Renata Przała;

W w/w sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę
nr 51/2017, w której pozytywnie opiniuje przedstawione i zaproponowane kierunki szkoleń będące przedmiotem usług szkoleniowych i przygotowania zawodowego dorosłych inicjowanych i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2017r.

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi umorzenie, sprawę zreferowała Pani Renata Przała, Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach.

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 52/2017
 w której pozytywnie opiniuje wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia

W związku z faktem iż było to ostatnie posiedzenie PRZ III kadencji Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk podsumowała działania zrealizowane w trakcie trwania kadencji. Poinformowała iż członkowie PRZ obradowali na 17 posiedzeniach i  podjęli 52 uchwały w sprawach: wydania opinii opracowanych przez urząd propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia
i finansowania fakultatywnych zadań oraz opiniowania sprawozdań z ich wykorzystania, oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, wydawania opinii dotyczących kierunków kształcenia
w podległych powiatowi szkołach, umorzenia nienależne pobranych świadczeń. Podziękowała zebranym za rzetelna pracę.

Następnie głos zabrał Pan Starosta Józef Tomal, serdecznie podziękował za pracę
w strukturach Powiatowej Rady Zatrudnienia i życzył nieustającego zapału i dalszych sukcesów w pracy i w życiu osobistym Na zakończenie wraz z Panią Dyrektor Izabelą Młynarczyk wręczył podziękowania za prace
w strukturach PRZ III Kadencji.

Na tym zakończono posiedzenie.;


 

Posiedzenie PRZ w dniu 19 grudnia 2016r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 19 grudnia 2016r. były następujące zagadnienia:

 1. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków  FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych
  w 2016r.
 2. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków  FP przeznaczonych na realizację zadań fakultatywnych  w 2016r.
 3. Wydanie opinii nt. Zasad aktywizacji zawodowej uprawnionych osób; bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
  w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy w 2017r. oraz założenia do współpraca z JST w 2017r.
 4. Wydanie opinii do wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia
 5. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 

 • z informacją dotyczącą wysokości środków FP, przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy w 2016r. i ich rozdysponowaniem – sprawę zreferowała Pani Izabela Młynarczyk p.o. Dyrektora PUP w Myślenicach.

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 39/2016,
w której pozytywnie opiniuje przedstawiony plan finansowy na realizację zadań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych i niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu
w 2016r.

 • z informacją dotyczącą wysokości środków FP, przeznaczonych na finasowanie innych fakultatywnych zadań związanych z realizacją działań ustawowych w 2016r. i ich rozdysponowaniem – sprawę zreferowała Pani Izabela Młynarczyk p.o. Dyrektora PUP
  w Myślenicach.

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 40/2016,
w której pozytywnie opiniuje przedstawiony plan finansowy na realizację innych fakultatywnych zadań związanych z realizacją działań ustawowych 2016r.

 

 • z zasadami aktywizacji klientów Urzędu w ramach programów rynku pracy realizowanych
  w 2017r.

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudniania podjęła Uchwałę nr 41/2016.
w której pozytywnie opiniuje zasady aktywizacji uprawnionych osób bezrobotnych
oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
w ramach programów rynku pracy realizowanych w 2017r.

 

 

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi – sprawę zreferowała Pani Renata Przała Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 42/2016, w której pozytywnie opiniuje umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP

 

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk podsumowała prace Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2016r. Podziękowała za pracę i życzyła wszystkim zgromadzonym życzenia spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nadchodzącym 2017 Roku.

 

Na tym posiedzenie zakończono.


 

Posiedzenie PRZ w dniu 20 września 2016r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 20 września  2016r. były następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie Informacji sygnalnej o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 2. Wydanie opinii do prośby o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia;
 3. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Waldemar Wolski – V-ce Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 • Z informacją o sytuacji na lokalnym rynku pracy

 

Aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy wraz z informacją dotyczącą wysokości środków FP  przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy w 2016r. zreferowała Pani Izabela Młynarczyk. Zwróciła Ona uwagę iż bezrobocie spada i ta tendencja się utrzymuje. Na koniec VIII 2016r.
w ewidencji figurowały 2 302 osoby. Podkreśliła iż jest to najniższy poziom w historii Urzędu.
W analogicznym okresie ubr. w ewidencji figurował 3 889 osób ( bezrobocie spadło o 40,8%)

W badanym okresie z ewidencji prowadzonej przez Urząd wyłączono 5 079 osób. Wśród wyrejestrowanych dominowały osoby podejmujące zatrudnienie ( 42,3% - 2146 osób), zdecydowana większość podjęła pracę bez finansowego wsparcia Urzędu ( 1636 bezrobotnych), 511 osób ulokowało się na rynku pracy dzięki współpracy z Urzędem. Drugą dużą grupę aktywizowanych stanowiły osoby biorące udział w programach finansowanych przez Urząd ( 759 osób ), głównie w ramach staży – 633 osoby oraz szkoleń 226 osób. 205 osób skierowano do działań aktywizacyjnych. 1969  osób wyłączono z rejestrów z uwagi na tzw. inny tytuł, głównie
w związku z niezgłoszeniem się na spotkanie w terminie wyznaczonym przez doradców klienta ( 1027 osób), 358 bezrobotnych nie przyjęło propozycji pracy lub innej formy pomocy nie podając uzasadnienia.

W dalszej części wypowiedzi przypomniała iż aktualnie zarejestrowane osoby poddawane są profilowaniu. W ewidencji Urzędu figuruje 141 osób z ustalonym I profilem pomocy, 1450 osób
z ustalonym II profilem pomocy oraz 525 osób z III profilem pomocy.

Dalej Pani Dyrektor Młynarczyk omówiła sytuację finansową Urzędu. Podkreśliła iż aktualnie Urząd dysponuje środkami finansowymi na aktywizacje klientów
w łącznej wysokości 14 228 800,00zł Środki te pochodzą z czterech źródeł :

 • FP                             - 9 095 598,18 zł
 • EFS                           - 4 623 201,82 zł
 • PFRON                    -    160 000,00 zł
 • KFS                           -    350 000,00 zł

Zaznaczyła iż 51 % kwoty, stanowią środki pozyskane na realizacje dodatkowych programów.

Następnie Pani Młynarczyk przedstawiła informacje dotyczącą ofert pracy i kontaktów pośredników
z Pracodawcami. Od początku roku pracownicy Urzędu:

 • odwiedzili 351 pracodawców ( pozyskano 915 ofert pracy)
 • realizowali 2 576 ofert pracy
 • wykonali 4671 kontaktów telefonicznych

W dalszej części wypowiedzi Pani Dyrektor podkreśliła iż zauważamy duże zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem cudzoziemców. Tylko w okresie I-VIII br., zgłoszono 327 oświadczeń dotyczących zatrudnienia obywateli Ukrainy ( a analogicznym okresie ubr. zanotowano 93 oświadczenia)

 

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi – sprawę zreferowała Pani Renata Przała Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 38/2016, w której negatywnie opiniuje umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP

W wolnych wnioskach głos zabrał V-ce Starosta Pan Tomasz Suś. Zwrócił się On szczególnie
do pracodawców i przedstawicieli izb gospodarczych funkcjonujących na terenie Powiatu. Poinformował iż dochodzą do niego informacje iż pracodawcy nie wiedzą jak wygląda nauka
w klasach wielozawodowych – oświadczył iż Starosta jest otwarty na wszelkie propozycje spotkań
w trakcie których udzielono by szczegółowych informacji w tym zakresie. Dodatkową poprosił aby pracodawcy wyrazili większe zainteresowanie zarówno tym co dzieje się w szkołach jak i wyrazili zgodę na wizyty w zakładach uczniów szkół gimnazjalnych. W jego opinii jeżeli młodzież będzie miała lepszą wiedzę na temat jak się pracuje na konkretnym stanowisku będzie bardziej świadomie wybierała szkoły i zawody.  Podkreślił, że Powiat Myślenicki jest nastawiony na kształcenie zawodowe, ale często Dyrektorzy szkół nie do końca znają potrzeby przedsiębiorców.

 

W związku z brakiem innych wolnych wniosków, na tym posiedzenie PRZ zakończono.


 

Posiedzenie PRZ w dniu 7 kwietnia 2016r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 7 kwietnia  2016r. były następujące zagadnienia:

 1. Wydanie opinii do prośby o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi – sprawę zreferowała Pani Renata Przała Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 37/2016, w której negatywnie opiniuje umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP

 

W związku z brakiem wolnych wniosków, na tym posiedzenie PRZ zakończono.


 

Posiedzenie PRZ w dniu 22 lutego 2016r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 22 lutego 2016r. były następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi w 2015r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Ocena racjonalności gospodarowania w 2015r. środkami Funduszu Pracy  na aktywizację osób bezrobotnych  / uchwała nr  31/2016 /
 3. Ocena racjonalności gospodarowania w 2015r. środkami Funduszu Pracy na inne fakultatywne zadania
  / uchwała nr 32/2016 /.
 4. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków, FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych
  w 2016r. / uchwała nr 33/2016 /
 5. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań  w 2016r. /uchwała
  nr 34/2016/
 6. Wydanie opinii w sprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych
  i przygotowania zawodowego dorosłych w 2016r. / uchwała nr 35/2016  /
 7. Wydanie opinii do wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia/ Uchwała nr 36/2016/
 8. Wolne wnioski

 

Posiedzenie PRZ w dniu 15 grudnia 2015r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 15 grudnia 2015r. były następujące zagadnienia:

 1. Wydanie opinii w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w ZSTE w Myślenicach w zawodzie Mechanik Motocyklowy
 2. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków  FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych
  w 2015r.
 3. Wydanie opinii nt. Zasad aktywizacji zawodowej uprawnionych osób; bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
  w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy w 2016r. oraz założenia do współpraca z JST w 2016r.
 4. Wydanie opinii do wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia
 5. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Waldemar Wolski – W-ce Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 • Z propozycją uruchomienia w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach kształcenia w zawodzie mechanik motocyklowy

 

Sprawę dotyczącą uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach przedstawił Pan Jerzy Kosiński Dyrektor Zespołu Szkół. Zwrócił się On do członków PRZ z prośbą o wydanie pozytywnej opinii do wniosku o uruchomienie z dniem 01.09.2016r. kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie: Mechanik Motocyklowy ( cyfrowy kod zawodu: n723107).

W trakcie wypowiedzi podkreślił, iż jest to nowy zawód dopiero niedawno wprowadzony do klasyfikacji zawodów, jednocześnie dający osobom które podjęły by naukę duży wachlarz możliwości zatrudnienia. Z jednej strony ogromny wzrost zainteresowania sportami motorowymi rodzi popyt na usługi związane z naprawą bądź konserwacją motocykli. Można je świadczyć w ramach istniejących zakładów mechanicznych bądź podejmować własne działalności gospodarcze w tym zakresie. Zaznaczył że obecnie prowadzony zakres kształcenia sprawia, że Szkoła posiada bazę dydaktyczną i kadrę która pozwala na uruchomienie nowego kształcenia. Dodatkowe środki jakie zostaną wydatkowane w przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu kształcenia będą się wiązać
z koniecznością zakupu motocykla.  

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła Uchwałę, nr 25/2015,
w której pozytywnie zaopiniowała zamiar uruchomienia z dniem 1 września 2016r.,
w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach, kształcenia
w zawodzie: Mechanik Motocyklowy ( cyfrowy od zawodu: 723107)

 

 • z informacją dotyczącą wysokości środków FP, przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy w 2015r. i ich rozdysponowaniem – sprawę zreferowała Pani Izabela Młynarczyk p.o. Dyrektora PUP w Myślenicach.

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 26/2015,
w której pozytywnie opiniuje przedstawiony plan finansowy na realizację zadań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych i niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu
w 2015r.

 

 • z zasadami aktywizacji klientów Urzędu w ramach programów rynku pracy realizowanych
  w 2016r.

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudniania podjęła Uchwałę nr 27/2015.
w której pozytywnie opiniuje zasady aktywizacji uprawnionych osób bezrobotnych
oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
w ramach programów rynku pracy realizowanych w 2016r.

 

 

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi – sprawę zreferowała Pani Renata Przała Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 28/2015, w której pozytywnie opiniuje umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP

 

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk podsumowała prace Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2015r. Podziękowała za pracę i życzyła wszystkim zgromadzonym życzenia spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nadchodzącym 2016 Roku.

 

Na tym posiedzenie zakończono.


 

Posiedzenie PRZ w dniu 28 września 2015r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 28 września r. były następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie Informacji sygnalnej o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 2. Wydanie opinii o celowości uruchomienia w Zespole Szkół Zawodowych w Sułkowicach,  kształcenia
  w zawodach:
  - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /uchwała 23/2015/
  - Monter mechatronik / uchwała 24/2015/
 3. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

Z aktualną sytuacja na lokalnym rynku pracy, sprawę zreferowała Pani Izabela Młynarczyk, p.o. Dyrektora Urzędu . Zwróciła Ona uwagę iż bezrobocie spada
i ta tendencja się utrzymuje. Na koniec VIII 2015r. w ewidencji figurowało 3 889 osób i było o 23% niższe niż w analogicznym okresie ubr. ( VIII 2014r-5 073 osoby).
W badanym okresie z ewidencji prowadzonej przez Urząd wyłączono 5089 osób. Wśród wyrejestrowanych dominowały osoby podejmujące zatrudnienie ( 43% - 2225 osób), zdecydowana większość podjęła pracę bez finansowego wsparcia Urzędu ( 1939 bezrobotnych), 721 osób ulokowało się na rynku pracy dzięki współpracy
z Urzędem. Drugą dużą grupę aktywizowanych stanowiły osoby biorące udział w programach finansowanych przez Urząd ( 808 osób ), głównie w ramach staży – 633 osoby oraz szkoleń 170 osób. 2056 osób wyłączono z rejestrów z uwagi na tzw. inny tytuł, głównie w związku z niezgłoszeniem się na spotkanie w terminie wyznaczonym przez doradców klienta ( 1268 osób), 219 bezrobotnych nie przyjęło propozycji pracy lub innej formy pomocy nie podając uzasadnienia.

W dalszej części wypowiedzi przypomniała iż po nowelizacji ustawy każda osoba zarejestrowana ma ustalany profil pomocy, Tylko w br. przeprowadzono 3691 wywiadów profilujących. Niepokojący jest fakt iż w ewidencji figurują 1 144 osoby z ustalonym III profilem – stanowią oni blisko 30% zarejestrowanych. W ich przypadku Urząd może jedynie monitorować ich sytuacje i sprawdzać gotowość do pracy. Nie może przedstawiać im propozycji zatrudnienia. 

Dalej Pani Dyrektor Młynarczyk omówiła sytuację finansową Urzędu. Podkreśliła iż aktualnie Urząd dysponuje środkami finansowymi na aktywizacje klientów
w łącznej wysokości 12 315 800 zł. Środki te pochodzą z czterech źródeł :

 • FP                      - 8 100 376,09 zł
 • EFS                    - 3 965 423,91 zł
 • PFRON              -    150 000,00 zł
 • KFS                   -    100 000,00 zł

Zaznaczyła iż 55 % kwoty, stanowią środki pozyskane na realizacje 8 programów. Aktywność Urzędu skutkująca pozyskiwaniem dodatkowych środków wiąże się jednak z bardzo dużym nakładem pracy pracowników PUP gdyż każdy z opracowanych programów musi być oddzielnie rozliczany.

 • Z uzasadnieniem wniosków o uruchomienie nowych kierunków kształcenia
  w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnkształcących

w zawodach:

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • monter mechatronik,

Celowość uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Sułkowicach omówił Pan Dyrektor Waldemar Wolski. W trakcie wypowiedzi przedstawił informacje udostępnione przez Szkołę;

 • W przedmiocie uruchomienia kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent kierunku powinien uzyskać kwalifikacje w zakresie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz ich eksploatacji. Podkreślił iż zmieniającą się sytuacja i konieczność rozbudowy systemu energetycznego powoduje iż kształcenie w tym zakresie jest przyszłościowe i absolwenci ulokują się na rynku pracy. Dalej podkreślił, że szkoła posiada zarówno bazę dydaktyczna jak i kadrę mogących realizować kształcenie.  W uzupełnieniu wypowiedzi Pan Jerzy Rachwał dodał
iż faktycznie obserwuje się bardzo duże zainteresowanie tego typu usługami co w połączeniu ze świadomym  wyborem zawodu, a co za tym idzie późniejszym wykonywaniem pracy rzetelnie, spowoduje iż absolwenci znajdą swoje miejsce na rynku pracy.

 • W przedmiocie uruchomienia kształcenia w zawodzie monter mechatronik

Absolwent kierunku powinien uzyskać kwalifikacje w zakresie montażu i użytkowania urządzeń mechatronicznych. Pan Dyrektor podkreślił iż szkoła od lat prowadzi kształcenie w zawodzie na poziomie technikum. Posiada zarówno bazę dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrę jak i ośrodek egzaminacyjny. W jego opinii w ostatnim okresie  wzrosło zainteresowanie kształceniem zawodowym i otworzenie takiego kierunku stworzy szansę kształcenia dla osób które nie maja predyspozycji do nauki na poziomie szkoły średniej.

W ww. sprawach Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła następujące uchwały,
w których pozytywnie zaopiniowała zamiar uruchomienia z dniem 1 września 2016r.
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach kształcenia w zawodach;

 

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - uchwała PRZ nr 23/2015
 • Monter Mechatronik - uchwała PRZ nr 24/2015

 

W wolnych wnioskach dyskutowano o sytuacji w Szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu
 i konieczności rozpowszechniania informacji na temat możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

Na tym posiedzenia zakończono


 

Posiedzenie w dniu 14 maja 2015r.

 

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 14 maja 2015r. były następujące zagadnienia:

 

 1. Wydanie opinii do prośby o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi – sprawę zreferowała Pani Renata Przała Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 22/2015, w której pozytywnie opiniuje umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP

 

W związku z brakiem wolnych wniosków, na tym posiedzenie PRZ zakończono.


 

Posiedzenie PRZ w dniu 17 lutego 2015r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 17 lutego 2015r. były następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi w 2014r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Ocena racjonalności gospodarowania w 2014r. środkami Funduszu Pracy  na aktywizację osób bezrobotnych 
 3. Ocena racjonalności gospodarowania w 2014r. środkami Funduszu Pracy na inne fakultatywne zadania
  Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków, FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych
  w 2015r.
 4. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań  w 2015r.
 5. Wydanie opinii w sprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych
  i przygotowania zawodowego dorosłych w 2015r.
 6. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 

 • Z wykazem pracodawców z którymi w 2014r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Z dokumentami na temat racjonalności wydatkowania środków finansowych funduszu Pracy na aktywizacje bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz na finansowanie zadań fakultatywnych, sprawę zreferowała Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk

W ww. sprawach Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwały:

nr 17/2015,  w której pozytywnie Ocenia racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

nr 18/2015, w której pozytywnie ocenia racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

 1. Z  planem rozdysponowania środków, FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, w 2015r. oraz  planem rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w 2015r. Sprawę zreferowała Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk

 

 

W ww. sprawach Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwały:

19/2015, w której pozytywnie opiniuje przedstawiony i zaproponowany plan rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją bezrobotnych i innych uprawnionych osób w 2015r.

nr 20/2015, w której pozytywnie opiniuje przedstawiony i zaproponowany plan rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2015r.

 

 • Z propozycją szkoleń planowanych do realizacji w 2015r. Sprawę zreferowała Z-ca Dyrektora Renata Przała;

W w/w sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę
nr 21/2015, w której pozytywnie opiniuje przedstawione i zaproponowane kierunki szkoleń będące przedmiotem usług szkoleniowych i przygotowania zawodowego dorosłych inicjowanych i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2015r.

 

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz
  z materiałami uzasadniającymi umorzenie, sprawę zreferowała Pani Renata Przała, Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach.

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia nie podjęła uchwały

W wolnych wnioskach Pan Starosta Tomasz Suś zwrócił się z prośbą o propagowanie wśród pracodawców idei szerszej współpracy ze szkołami. Przeprowadzona ankieta wykazała iż często nie wiedzą Oni nawet w jakich zawodach istnieje możliwość kształcenia, a widzi potrzebę włączenia się Pracodawców w realizacje praktycznej nauki zawodu w celu podniesienia jej skuteczności

 

Wobec braku innych wniosków na tym posiedzenie zakończono.


 

Posiedzenie w dniu 24 lutego 2014r.

 

 

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 24 lutego 2014r. były następujące zagadnienia:

 • Przedstawienie zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi w 2013r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Wydanie opinii nt otwarcia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. ks J. Tischnera
  w Dobczycach w Zasadniczej Szkole Nr 1 w zawodzie fryzjer.
 • Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy, w 2013r. na aktywizację osób bezrobotnych .
 • Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy, w 2013.na inne fakultatywne zadania.
 • Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków, FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych,
  w 2014r.
 • Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w 2014r.
 • Wydanie opinii w sprawie kierunków szkoleń będących przedmiotem usług szkoleniowych
  i przygotowania zawodowego dorosłych w 2014r.
 • Wydanie opinii do wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia
 • Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 

 • Z wykazem pracodawców z którymi w 2013r. zawarto umowy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, o których mowa w ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Z celowością uruchomienia kształcenia w zawodzie fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1, funkcjonującej przy Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach . Informację przedstawiła Pani Dyrektor Beata Dudek.

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę
nr 7/2014, w której pozytywnie zaopiniowała zamiar uruchomienia z dniem 1 września 2014r. kształcenia
w zawodzie fryzjer [ kod cyfrowy zawodu 514 101] w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1
w Zespole Szkół im ks J. Tischnera w Dobczycach;

 

 • Z dokumentami na temat racjonalności wydatkowania środków finansowych funduszu Pracy na aktywizacje bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz na finansowanie zadań fakultatywnych, sprawę zreferowała Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk

W ww. sprawach Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwały:

nr 8/2014,  w której pozytywnie Ocenia racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy
na aktywizację osób bezrobotnych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r

nr 9/2014, w której pozytywnie ocenia racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy
na finansowanie innych fakultatywnych zadań w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

 

 • Z  planem rozdysponowania środków, FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, w 2014r. oraz  planem rozdysponowania środków FP przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w 2014r. Sprawę zreferowała Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk

W ww. sprawach Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwały:

nr 10/2014, w której pozytywnie opiniuje przedstawiony i zaproponowany plan rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją bezrobotnych i innych uprawnionych osób w 2014r.

nr 11/2014, w której pozytywnie opiniuje przedstawiony i zaproponowany plan rozdysponowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2014r.

 

 • Z propozycją szkoleń planowanych do realizacji w 2014r. Sprawę zreferowała Z-ca Durektora Renata Przała;

W w/w sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę
nr, 12/2014, w której pozytywnie opiniuje przedstawione i zaproponowane kierunki szkoleń będące przedmiotem usług szkoleniowych i przygotowania zawodowego dorosłych inicjowanych i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2014r.

 

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz
  z materiałami uzasadniającymi umorzenie, sprawę zreferowała Pani Renata Przała, Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach.

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia nie podjęła uchwały

 

W związku z brakiem wolnych wniosków, na tym posiedzenie PRZ zakończono.


 

Posiedzenie w dniu 16 czerwca 2014r.

 

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 16 czerwca  2014r. były następujące zagadnienia:

 

 1. Wydanie opinii do prośby o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi – sprawę zreferowała Pani Renata Przała Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr13/2014, w której pozytywnie opiniuje prośbę o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP

 

W wolnych wnioskach Pani Dyrektor Młynarczyk zaproponował, aby zorganizować szkolenie
w trakcie którego zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy kwietniową nowelą. Propozycja ta znalazła uznanie i ustalono iż szkolenie w tym zakresie zostanie zorganizowane w miesiącu wrześniu

 

W związku z brakiem innych wolnych wniosków, na tym posiedzenie PRZ zakończono.


 

Posiedzenie PRZ w dniu 8 września 2014r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 8 września 2014r. były następujące zagadnienia:

 1. Informacja sygnalna o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 2. Wydanie opinii nt. otwarcia nowych kierunków kształcenia w Policealnej Szkole Turystyki i Zdrowia, funkcjonującej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób
  i mienia, technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Waldemar Wolski – W-ce Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada Zatrudnienia zapoznała się:

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz z materiałami uzasadniającymi – sprawę zreferowała Pani Renata Przała Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę
nr14/2014, w której pozytywnie opiniuje prośbę o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP

 

Wobec braku wolnych wniosków na tym posiedzenia zakończono.


 

Posiedzenie PRZ w dniu 19 grudnia 2014r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 19 grudnia 2014r. były następujące zagadnienia:

 1. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków  FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych
  w 2014r.
 2. Wydanie opinii nt. Zasad aktywizacji zawodowej uprawnionych osób; bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
  w zatrudnieniu w ramach programów rynku pracy w 2015r. oraz założenia do współpraca z JST w 2015r
 3. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 • z informacją dotyczącą wysokości środków FP, przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy w 2014r. i ich rozdysponowaniem – sprawę zreferowała Pani Izabela Młynarczyk p.o. Dyrektora PUP w Myślenicach.

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 15/2014,
w której pozytywnie opiniuje przedstawiony plan finansowy na realizację zadań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych i niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu
w 2014r.

 • z zasadami aktywizacji klientów Urzędu w ramach programów rynku pracy realizowanych
  w 2015r.

 

W ww./ sprawie Powiatowa Rada Zatrudniania podjęła Uchwałę nr 16/2014.
w której pozytywnie opiniuje zasady aktywizacji uprawnionych osób bezrobotnych
oraz niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
w ramach programów rynku pracy realizowanych w 2015r.

 

W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Wojciech Tomal, poinformował On zebranych iż w chwili obecnej bardzo trudna sytuacja panuje w jednej z Myślenickich firm krawieckich tj. TREND FASCHION. Powiedział iż skutkiem zwrócenia się pracowników o podwyżkę jest doprowadzenie do likwidacji obecnej firmy. W dniu 5 listopada br. powołano nową spółkę; „ Myślenickie Zakłady Odzieżowe" zgodnie z zapewnieniem właścicieli, pracę mają tam znaleźć wszystkie osoby obecnie zatrudnione ( ok. 300 osób) jednak wielu z nich obawia się iż nie zostaną przyjęci.

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Izabela Młynarczyk podsumowała prace Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2014r. Podziękowała za pracę i życzyła wszystkim zgromadzonym życzenia spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nadchodzącym 2015 Roku.

 

Na tym posiedzenie zakończono.


 

Posiedzenie w dniu 12 kwietnia 2013r.

 

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 12 kwietnia  2013r. były następujące zagadnienia:

 1. Informacja sygnalna o sytuacji na lokalnym rynku pracy
 2. Umorzenie nienależnego pobranego świadczenia z Fundusz Pracy,
 3. Wolne wnioski,

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 

 • Z informacją na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, sprawę zreferowała Pani Izabela Młynarczyk p.o. Dyrektora PUP w Myślenicach.  
 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz
  z materiałami uzasadniającymi umorzenie, sprawę zreferowała Pani Renata Przała, Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie odłożono do kolejnego posiedzenia.

 

W związku z brakiem wolnych wniosków, na tym posiedzenie PRZ zakończono.


 

Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2013r.

 

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 18 czerwca  2013r. były następujące zagadnienia:

 

 1. Wydanie opinii w sprawie planu rozdysponowania środków FP przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych
  w 2013r.
 2. Wydanie opinii do prośby o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia;
 3. Wolne wnioski

 

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył Pan Jerzy Rachwał – Przewodniczący PRZ, Powiatowa Rada zatrudnienia zapoznała się:

 

 • Z aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz z informacją dotyczącą wysokości środków FP, przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy
  w 2013r. – sprawę zreferowała Pani Izabela Młynarczyk p.o. Dyrektora PUP w Myślenicach.

 

.

 • z treścią wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z FP oraz
  z materiałami uzasadniającymi – sprawę zreferowała Pani Renata Przała Z-ca Dyrektora PUP w Myślenicach

 

W ww. sprawie Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę nr 2/2013, w której pozytywnie opiniuje prośbę o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia
z FP

 

W wolnych Pani Dyrektor Młynarczyk poruszyła sprawę związaną z organizacją Konferencji Międzypowiatowej, dotyczącej wpływu proponowanych zmian w Ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na lokalny rynek pracy. Zaprosiła członków PRZ na spotkanie

Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu wyraziły chęć udziału w konferencji.

 

W związku z brakiem innych wolnych wniosków, na tym posiedzenie PRZ zakończono.


 

Posiedzenie PRZ w dniu 20 września 2013r.

Tematem posiedzenia PRZ w dniu 20 września 2013r. były następujące zagadnienia:

 1. Informacja sygnalna o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 2. Wydanie opinii nt. otwarcia nowych kierunków kształcenia w Policealnej Szkole Turystyki i Zdrowia, funkcjonującej przy Zespole Szkół Ponadgimnaz
   

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę