Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Nagłówek

Ochrona Danych Osobowych.

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne") Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice,

dane kontaktowe:
adres e-mail: krmy@praca.gov.pl; telefon 12 372-96-00.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
adres e-mail: iod@praca.myslenice.pl

Telefon: 12 372-96-04,
adres do korespondencji: ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach realizacji zadań i zapewnienia pomocy wynikającej z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która stanowi główną podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego) oraz na podstawie innych przepisów prawa obowiązujących powiatowy urząd pracy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbywa się na podstawie przepisu prawa. Jest niezbędne dla realizacji zadań Urzędu. Mają Państwo prawo do odmowy podania danych osobowych, jednak w konsekwencji uniemożliwi to skorzystanie z pomocy oferowanej przez Urząd.

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pana/i danych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach , które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PUP Myślenice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach reprezentowany przez Dyrektora Urzędu

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres niezbędnego ich przechowywania dla celów archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę