Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Nagłówek

Ochrona Danych Osobowych.

Obowiązek informacyjny
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, (zwany dalej Urzędem) mający siedzibę przy ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 12372-96-04.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy przez Urząd.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji zadań przez Urząd i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • realizacji zadań przez Urząd i wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • Podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa;
  • Podmioty prywatne – na podstawie przepisów prawa, w przypadku korzystania z różnych form aktywizacji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy;
  • Podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane:
  • dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – przez okres trwania rejestracji w Urzędzie i przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej/poszukującej pracy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującym Rzeczowym Wykazem Akt;
  • dla pracodawców – przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 8. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Pani Iwona Cygan - Opyt. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość pisemnie na adres siedziby Urzędu lub na adres poczty elektronicznej: iod@praca.myslenice.pl.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę