Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w budownictwie wodnym
Kod: 312306
Synteza: Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie obiektów i konstrukcji budowlanych gospodarki wodnej (śródlądowej i morskiej); odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Zadania zawodowe:
 • zapoznawanie się z dokumentacją projektu budowlanego obiektów budowlanych gospodarki wodnej (śródlądowej i morskiej) w celu ustalenia wymogów i procedur planowania prac budowlanych;
 • określanie na podstawie otrzymanej dokumentacji kosztu, ilości materiałów budowlanych, potrzebnych urządzeń i maszyn budowlanych oraz pracowników niezbędnych do wykonania prac w zakresie budownictwa wodnego;
 • realizowanie planów robót budowlanych między innymi obiektów takich jak: sztuczne zbiorniki wodne, budowle piętrzące, kanały, śluzy, budowle portowe, obiekty budowlane elektrowni wodnych, ujęć wody, pompowni
  i przepompowni, obiekty budowlane stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, systemy regulacji rzek, umocnień brzegowych rzek i brzegów morskich itp. zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów prac budowlanych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu robót
  i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa budowalnego;
 • nadzorowanie terenu budowy obiektów budownictwa wodnego
  i koordynowanie prac ekip budowlanych, podwykonawców, dostawców itp.;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych przez podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i ekonomicznym korzystaniem przez pracowników z mienia będącego na terenie budowy (materiałów, narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych) oraz środków ochrony indywidualnej i osobistej;
 • utrzymanie założonych kosztów prac budowlanych obiektów i konstrukcji budowlanych gospodarki wodnej;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz sytuacje awaryjne;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu (np. zespołu itp.), w tym tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy;
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej obiektów i konstrukcji budowlanych gospodarki wodnej oraz sporządzanie raportów i analiz na temat wydajności robót budowlanych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania robót budowlanych w zakresie budownictwa wodnego;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu budowlanego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę