Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w budownictwie mostowym
Kod: 312303
Synteza: Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie mostów lub wiaduktów oraz innych obiektów i konstrukcji mostowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Zadania zawodowe:
 • zapoznawanie się z dokumentacją projektu budowlanego mostów lub wiaduktów z uwzględnieniem warunków ruchu, geologii i geotechniki, hydrologii oraz zjawisk lodowych w celu ustalenia wymogów i procedur planowania prac budowlanych;
 • określanie na podstawie otrzymanej dokumentacji kosztu i ilości materiałów budowlanych, niezbędnych maszyn i urządzeń oraz pracowników niezbędnych do wykonania prac mostowych, obejmujących budowę dojazdów, budowę przyczółków mostu lub wiaduktu, budowę podpór, montaż ustroju nośnego, instalację urządzeń inżynierii ruchu itp.;
 • realizowanie planów robót budowlanych (w tym wykonanie nawierzchni na jezdniach mostowych i na chodnikach, wykonanie izolacji przeciwwodnej, urządzeń dylatacyjnych, barier i poręczy) zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • określanie rodzaju i sposobu wykonania robót ziemnych przy przyczółkach mostu lub wiaduktu, w postaci np. stożków osypowych, ławeczek, zabezpieczeń przeciwpowodziowych;
 • branie udziału w próbach obciążeniowych i pozostałych badaniach odbiorczych, pozwalających na dopuszczenie obiektu do publicznej eksploatacji;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów prac budowlanych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu robót
  i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa budowalnego;
 • nadzorowanie placu budowy i koordynowanie prac ekip budowlanych, podwykonawców, dostawców itp.;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych przez podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i ekonomicznym korzystaniem przez pracowników z mienia będącego na terenie budowy (materiałów, narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych) oraz środków ochrony indywidualnej i osobistej;
 • utrzymanie założonych kosztów prac budowlanych;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz sytuacje awaryjne;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległych pracowników, w tym tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy;
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz sporządzanie raportów i analiz na temat wydajności robót budowlanych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania robót budowlanych w zakresie budownictwa mostowego;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu budowlanego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę