Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
Kod: 312206
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu oraz innych pracowników w ramach produkcji metalurgicznej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i optymalizowanie przebiegu procesów metalurgicznych
  i obróbki plastycznej oraz procesów produkcyjnych w odlewniach żeliwa, stali lub metali nieżelaznych, w tym opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów oraz uczestniczenie w projektowaniu nowych wyrobów;
 • nadzorowanie procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej oraz procesów produkcyjnych w odlewniach żeliwa, stali lub metali nieżelaznych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, regulaminami wewnętrznymi, normami i parametrami;
 • nadzorowanie i koordynowanie zgodnego z dokumentacją technologiczną przebiegu procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu produkcji i zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych;
 • realizowanie planów produkcyjnych według założonego harmonogramu zgodnie z założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń
  i linii produkcyjnych przez podległych pracowników;
 • kontrolowanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wnioskowanie lub decydowanie o oddaniu urządzenia do naprawy;
 • ustalanie planów napraw, reagowanie na pojawiające się zaburzenia technologiczne oraz sytuacje awaryjne oraz zgłaszanie usterek do służb utrzymania ruchu;
 • współpracowanie ze służbami utrzymania ruchu w zakresie utrzymania maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie i gotowości produkcyjnej;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu (np. zespołu ciągaczy rur, hartowników, operatorów agregatów do obróbki cieplnej, operatorów maszyn do produkcji drutów i prętów, operatorów maszyn
  i urządzeń do obróbki plastycznej, operatorów maszyn i urządzeń odlewniczych, operatorów pieców do obróbki cieplnej, operatorów urządzeń do ciągłego odlewania stali, operatorów urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali, operatorów urządzeń próżniowego odgazowania stali, operatorów urządzeń przygotowania wsadu, operatorów urządzeń walcowni, piecowych pieca łukowego, pulpitowych wielkich pieców, tłoczarzy, wytapiaczy, operatorów urządzeń do nakładania powłok itp.);
 • koordynowanie pracy podległego zespołu z innymi wydziałami i działami;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie (w tym planowanie i prowadzenie szkoleń stanowiskowych) i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy, w tym podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę organizacji i metod pracy oraz dbanie o współpracę w zespole;
 • utrzymanie założonych kosztów procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej oraz procesów produkcyjnych w odlewniach żeliwa, stali lub metali nieżelaznych;
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz raportowanie wyników produkcyjnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż.
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji metalurgicznej;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu produkcji metalurgicznej;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę