Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym
Kod: 312203
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą zespołu elektromonterów, monterów, operatorów maszyn i urządzeń przemysłu elektromaszynowego oraz innych pracowników w ramach produkcji przemysłu elektromaszynowego; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i optymalizowanie procesu produkcji w przemyśle elektromaszynowym (obejmującym produkcję środków transportu, obrabiarek, turbin, silników elektrycznych, instalacji do innych gałęzi przemysłu, maszyn górniczych i budowlanych oraz urządzeń elektrycznych), w tym opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów oraz uczestniczenie w projektowaniu nowych wyrobów;
 • nadzorowanie procesu produkcji zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną, instrukcjami, normami i parametrami;
 • realizowanie planów produkcyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów procesu produkcji wyrobów przemysłu elektromaszynowego w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu produkcji i zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych produktów;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, obrabiarek i linii produkcyjnych przez podległych pracowników;
 • monitorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń technologicznych, pomocniczych, systemów ppoż. i bezpieczeństwa;
 • reagowanie na pojawiające się zaburzenia technologiczne oraz sytuacje awaryjne;
 • współpracowanie ze służbami utrzymania ruchu w zakresie utrzymania maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie i gotowości produkcyjnej, w tym ustalanie planów napraw, zgłaszanie usterek do służb utrzymania ruchu oraz rozwiązywanie bieżących problemów powstających w liniach technologicznych;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu (np. zespołu elektromonterów, spawaczy, mechaników, monterów, operatorów maszyn
  i urządzeń przemysłowych itp.);
 • sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i ekonomicznym korzystaniem przez pracowników z mienia będącego na wyposażeniu zakładu (materiałów
  i środków produkcji) oraz środków ochrony indywidualnej i osobistej;
 • koordynowanie pracy podległego zespołu z innymi wydziałami i z działami pośrednimi, takimi jak dział zaopatrzenia, logistyki itp.;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie (w tym planowanie i prowadzenie szkoleń stanowiskowych) i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy (w tym podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę organizacji i metod pracy), dbanie o współpracę w zespole;
 • utrzymanie założonych kosztów produkcji;
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz sporządzanie raportów i analiz wydajności produkcji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż.
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji elektromaszynowej;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu przemysłu elektromaszynowego;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę