Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Muzykolog
Kod: 265206
Synteza: Zajmuje się badaniem muzyki, jej obrazu dźwiękowego, zapisu, okoliczności tworzenia i funkcjonowaniem w kulturze.
Zadania zawodowe: - prowadzenie systemowych badań naukowych nad muzyką, stwarzanie bazy informacyjnej dla dydaktyki muzycznej i kompozycji, aż po eksperyment muzyczny, oraz dla innych nauk humanistycznych;
- penetrowanie w sposób naukowy bardzo szerokiego pola zagadnień bezpośrednio lub pośrednio związanych z muzyką jako dziełem stworzonym i odbieranym przez człowieka;
- badanie i opracowywanie różnego rodzaju dokumentów historycznych dotyczących samej muzyki, materiałów rękopiśmiennych i innych, zawierających informację muzyczną i pozamuzyczną (np. na temat okoliczności powstawania muzyki w różnych epokach);
- analizowanie zapisu muzyki ze względu na rodzaj przekazu, tzn. zapisu graficznego (nuty) lub dźwiękowego mechanicznego i elektroakustycznego (płyty, taśmy itp.);
- gromadzenie, badanie i analizowanie materiału etnograficznego z zakresu muzyki i tańca w korelacji z językiem, w odniesieniu do pór roku i czynności z nimi związanych, zwyczajów, grup społecznych itp.;
- prowadzenie badań z zakresu teorii elementów konstrukcji dzieła muzycznego, w tym dokonywanie zarówno analizy dzieła, jak też syntezy umożliwiającej określenie funkcjonowania elementów w ramach formy muzycznej czy stylu, w powiązaniu z zagadnieniami historii muzyki;
- prowadzenie badań z zakresu instrumentologii;
- prowadzenie badań nad muzyką z punktu widzenia estetyki, filozofii, socjologii i psychologii oraz dokumentowanie wiedzy na ten temat;
- analizowanie na podstawie studiów źródłowych i historycznych metod oraz technik badań muzykologicznych, wypracowywanie nowych metod, a także sposobów dokumentacji wiedzy muzykologicznej;
- badanie odniesienia innych nauk do muzyki (akustyka, fizjologia itd.);
- dokumentowanie, badanie i analizowanie rozwoju fonografii i jej roli w historii muzyki;
- branie udziału w konferencjach, sympozjach, sesjach i innych spotkaniach naukowych w charakterze wykładowcy, referenta i dyskutanta;
- publikowanie wyników badań w artykułach, skryptach, książkach itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - zajmowanie się edytorstwem muzycznym;uprawianie krytyki muzycznej i dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego, radiowego w zakresie kultury;
- sprawowanie funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych i kulturalnych;
- praca w bibliotekach muzycznych;
- prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie swojej specjalności;
- prowadzenie konsultacji muzycznych w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i nieartystycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę