Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Muzealnik
Kod: 262102
Synteza: Przygotowuje ekspozycje dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, czuwa nad ich konserwacją i przechowywaniem; gromadzi, chroni, opracowuje, rozpowszechnia dzieła sztuki, przedmioty zabytkowe oraz różnego rodzaju okazy:
Zadania zawodowe: - udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum lub galerii sztuki;
- prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów; nadzór nad ruchem obiektów;
- czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie, współpraca w tym zakresie z innymi działami;
- opiniowanie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
- nadzór nad przydzielonym rejonem ekspozycji;
- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
- prowadzenie całokształtu prac dotyczących rekonstrukcji, a w szczególności przygotowywanie i zawieranie, zgodnie z obowiązującym trybem, umów o rekonsrukcję, czuwanie nad wykonaniem prac rekonstrukcyjnych i montażu zgodnie z projektem i ustaleniami komisji muzealnej, przygotowywanie protokołów odbioru, będących podstawą do rozliczeń finansowych;
- udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;prowadzenie kart katalogu naukowego i w miarę potrzeb kartotek rzeczowych;
- udział w posiedzeniach komisji muzealnych;udział w szkoleniu osób oprowadzających po muzeum;
- w szczególnych przypadkach pełnienie funkcji przewodnika.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności (galeriach i muzeach);
- opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę