Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
Kod: 234104
Synteza: Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.
Zadania zawodowe:
 • wybór odpowiedniej metody nauczania;
 • opracowywanie programów nauczania z uwzględnieniem celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej;
 • kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania, w języku obcym w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych;
 • rozbudzanie w uczniach motywacji czytania i rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu (także audiowizualnych), a przez nie wprowadzanie w tradycję kultury kraju danego obszaru językowego;
 • realizowanie programów nauczania przedmiotu według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych;
 • aktualizowanie treści kształcenia językowego, udoskonalanie metod nauczania i wychowania;
 • stałe ocenianie wiedzy uczniów i ich umiejętności w nauce oraz analizowanie niepowodzeń;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy dydaktycznej;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji przebiegu nauczania;
 • realizowanie założeń polityki edukacyjnej, przestrzeganie prawa oświatowego i prawa pracy;
 • umiejętne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, wychowawcy klasy;
 • współpraca z rodzicami i opiekunami ucznia;
 • organizowanie i prowadzenie językowego koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, zawodów, olimpiad i obozów językowych dla uczniów uzdolnionych;
 • opiekowanie się studentami odbywającymi praktyki nauczycielskie;
 • pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty;
 • inne zadania, wynikające ze statutu szkoły.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę