Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel chemii
Kod: 233002
Synteza: Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Zadania zawodowe: wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu: podstawowych procesów chemicznych spotykanych w życiu codziennym, roli chemii w przekształcaniu materii, bezpiecznego korzystania z osiągnięć współczesnych technologii, a także złożoności relacji między człowiekiem a materią i wytworami technologicznymi, współczesnej cywilizacji;
kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, określonych w minimum programowym przedmiotu;
realizowanie programów nauczania chemii wg zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk przyrodniczych;
udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
stałe ocenianie umiejętności uczniów i ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
kształcenie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;
reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych dotyczących ich dzieci;
krzewienie dobrych obyczajów i dbanie o czystość języka;
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
realizowanie polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej, organizowanie wycieczek szkolnych, opieka nad młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę