Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
Kod: 232002
Synteza: Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w podstawowych szkołach muzycznych, szkołach artystycznych I i II stopnia, liceach artystycznych i policealnych szkołach artystycznych, w studium wokalno-aktorskim lub techniki teatralno-filmowej, dbając o wykształcenie u uczniów umiejętności artystycznych, określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Zadania zawodowe: - wyposażanie uczniów w wiedzę niezbędną z zakresu nauczanego przedmiotu, np. historii z literaturą muzyczną, form muzycznych, historii rysunku i malarstwa, technik i technologii stosowanych w sztukach plastycznych czy interpretacji prozy i wiersza;
- prowadzenie ćwiczeń praktycznych w głównych przedmiotach zawodowych, takich jak: pianino, skrzypce, rysunek i malarstwo, rzeźba, śpiew, taniec klasyczny czy charakterystyczny;
- prowadzenie ćwiczeń praktycznych z zakresu kształcenia słuchu, technik i technologii stosowanych w sztukach plastycznych, elementarnych zadań aktorskich, scen dialogowych, impostacji (ustawianie głosu) czy zajęć ruchowych;
- realizowanie programów nauczania wg zasad współczesnej dydaktyki, z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- stałe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności artystycznych;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i indywidualnego rozwiązywania problemów w trakcie opanowywania umiejętności artystycznych;
- zapoznawanie uczniów z warunkami i specyfiką przyszłej pracy artystycznej;
- współpraca z instytucjami, dla których szkoła przygotowuje absolwentów, celem dostosowania poziomu umiejętności do wymogów przyszłych pracodawców;
- poszerzanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu i metod nauczania oraz rozwijanie umiejętności artystycznych;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych oraz współpraca z rodzicami dla określenia dalszego rozwoju artystycznego ucznia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
- koordynowanie praktyk uczniowskich;
- prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych, kół zainteresowań

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę