Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel akademicki – nauki techniczne
Kod: 231014
Synteza: Prowadzi zajęcia z przedmiotów w swojej specjalności na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego; prowadzi badania teoretyczne lub doświadczalne, opracowuje metody działania, wytwarzania, konstruowania i organizacji; przygotowuje akademickie referaty, książki i skrypty oraz zależnie od stopnia naukowego sprawuje opiekę nad rozwojem naukowym młodszych stopniem pracowników; bierze udział w życiu naukowym organizacji, towarzystw, konferencjach naukowych, seminariach i innych.
Zadania zawodowe: opracowywanie, rozwijanie i doskonalenie programów nauczania oraz udział w realizacji przebiegu studiów zgodnie z wymogami;
wygłaszanie wykładów, prowadzenie ćwiczeń, seminariów i eksperymentów oraz opieka naukowa nad studentami;
wystawianie studentom ocen z przedmiotów, kolokwiów, testów i za referaty;
nadzorowanie, gdy jest to konieczne, prac eksperymentalnych prowadzonych przez studentów, np. w ramach studenckich kół naukowych;
stymulowanie dyskusji i niezależnego myślenia studentów;
sprawowanie opieki nad studiami studentów indywidualnych lub przydzielonych w ramach systemu studiów;
kierowanie badaniami prowadzonymi w ramach jednostek organizacyjnych uczelni lub sprawowanie opieki nad badaniami młodszych pracowników naukowych;
prowadzenie badań i opracowywanie metod i metodyki, w celu zastosowania ich w przemyśle lub innych dziedzinach techniki;
opracowywanie akademickich referatów, książek i skryptów;
organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów krajowych i zagranicznych i uczestniczenie w wymienionych zgromadzeniach;
uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji w ważnych dla szkoły, wydziału, instytutu lub katedry sprawach, jak: polityka budżetowa, kadrowa, naukowa lub działalność dydaktyczna;
działalność w towarzystwach, komitetach i stowarzyszeniach naukowych, klubach dyskusyjnych itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: doradztwo i uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach gospodarczych i produkcyjnych, pozwalające na powiększenie i uaktualnienie własnych doświadczeń praktycznych i autorskich - np. realizacja zaprojektowanego budynku, maszyny, technologii; metody produkcji lub organizacji itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę