Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Kod: 231011
Synteza: Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: opracowywanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu geofizyki, geografii, geologii i oceanologii;
eksperymentalne opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik nauczania;
przygotowywanie lub uaktualnianie podręczników i skryptów;
opracowywanie lub udoskonalanie nowych środków dydaktycznych;
prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń i laboratoriów;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
badanie form powierzchni Ziemi i procesów kształtujących tę powierzchnię;
badanie i określanie geologicznych warunków występowania użytecznych kopalin;
badanie występowania ilościowego zróżnicowania i obiegu pierwiastków chemicznych w środowiskach naturalnych;
badanie genezy minerałów i substancji mineralnych, określanie ich własności fizykochemicznych i sposobu ich modyfikacji;
wykonywanie prac studialnych i badawczych zmierzających do ustalenia ilości i jakości wód podziemnych oraz możliwości ich eksploatacji;
badanie skał i procesów skałotwórczych, opracowywanie map geologicznych oraz opisów występowania skał;
badanie procesów i produktów sedymentacji, klasyfikowanie i określanie struktur sedymentacyjnych;
badanie zjawisk i procesów zachodzących we wszystkich geosferach kuli ziemskiej;
wykonywanie innych badań z zakresu nauk o Ziemi i publikowanie ich wyników;
sprawowanie opieki nad młodszymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
udział w konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą;
uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę